كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س)
كتابخانه مدرسه علمیه خواهران فاطمیه (س)
البرز, كرج
كرج - میدان امام(ره) - خیابان چالوس - مسجد جامع - مدرسه علمیه فاطمیه(س).