كتابخانه پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام
كتابخانه پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام
قم, قم
قم مقدسه - خيابان صفائيه - كوچه آمار - دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري - پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام .