كتابخانه عمومی یكانكهریز
كتابخانه عمومی یكانكهریز
آذربایجان شرقی, مرند
روستاي يكان كهريز - خیابان اصلی - روبروي بهداشت.