كتابخانه عمومی هفده شهریور
كتابخانه عمومی هفده شهریور
لرستان, خرم آباد
خرم آباد - پارك شهر - روبروي مخابرات.