كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران
تهران, تهران
تهران - ميدان انقلاب اسلامی - دانشگاه تهران - پرديس مركزی دانشگاه تهران.