كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)
كتابخانه عمومی شهید آیت الله مطهری (ره)
فارس, نورآباد ممسنى
ممسنی - نورآباد - بلوار هفت تیر - منطقه انتظامی.