كتابخانه دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی
كتابخانه دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - بلوار شهید كلانتری – حد فاصل میدان جمهوری اسلامی و میدان آزادی - جنب دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی.