كتابخانه عمومی خرامه
كتابخانه عمومی خرامه
فارس, شیراز
خرامه - بلوار اصلی - جنب سپاه پاسداران.