كتابخانه عمومي زرين شهر
كتابخانه عمومي زرين شهر
اصفهان, زرين شهر
زرین شهر- خیابان آیت ا.. كاشانی - فرهنگسرای شهرداری.