كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شاهرود
كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شاهرود
سمنان, شاهرود
شاهرود - ميدان هفتم تير - دانشگاه صنعتي شاهرود.