كتابخانه دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان
كتابخانه دانشكده علوم انساني دانشگاه سمنان
سمنان, سمنان
سمنان - بلوار محراب - روبروي پارك سوكان - دانشگاه سمنان - پرديس 1 - دانشكده علوم انسانى.