كتابخانه مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
كتابخانه مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
قم, قم
قم مقدسه - بلوار امين (ص) - ميدان ارتش(ايران مرينوس)- كوچه الغدیر 1 (آتش نشانی) - مركز مديريت حوزه علميه خواهران.