كتابخانه عمومی شهید ربانی بندر گز
كتابخانه عمومی شهید ربانی بندر گز
گلستان, كردكوی
كردكوى - بخش درگز - خيابان شهيد ربانى.