كتابخانه مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (حجتيه)
كتابخانه مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی (حجتيه)
قم, قم
قم مقدسه- ميدان شهداء - خيابان حجتيه- مدرسه مباركه حجتيه.