كتابخانه بنياد پژوهش هاي اسلامی آستان قدس رضوى (ع)
كتابخانه بنياد پژوهش هاي اسلامی آستان قدس رضوى (ع)
خراسان رضوي, مشهد
مشهد مقدس - حرم مطهر دوربرگردان شیخ طبرسی - بنیاد پژوهشهاى اسلامى.