كتابخانه مركزي دانشگاه قم
كتابخانه مركزي دانشگاه قم
قم, قم
قم مقدسه - بلوار غدير - بعد از شهرك قدس.