كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع)
كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع)
قم, قم
قم مقدسه - شهرك پردیسان - انتهای بلوار دانشگاه- دانشگاه باقر العلوم علیه السلام.