كتابخانه عمومي و امانی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
كتابخانه عمومي و امانی دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
قم, قم
قم مقدسه - ميدان شهدا- خيابان معلّم- ساختمان كتابخانه عمومی و امانی دفتر تبليغات اسلامي .