کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه
قم, قم
قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - به طرف میدان ارتش