كتابخانه الغدير (مؤسسه فرهنگی تحقيقاتی اخوان دستمالچی)
كتابخانه الغدير (مؤسسه فرهنگی تحقيقاتی اخوان دستمالچی)
یزد, يزد
يزد - ميدان دروازه قرآن - مؤسسه فرهنگی تحقيقاتی اخوان دستمالچى.