كتابخانه مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)
كتابخانه مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)
قم, قم
قم مقدسه - فلكه جهاد - مدرسه عالی امام خمينی (ره).