كتابخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران
كتابخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران
قم, قم
قم مقدسه - بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) - پرديس فارابی دانشگاه تهران.