كتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)
كتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن (دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم)
قم, قم
قم مقدسه - ميدان شهداء - ساختمان پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم - طبقه منفی 1.