كتابخانه دانشگاه قرآن و حديث (پردیس تهران)
كتابخانه دانشگاه قرآن و حديث (پردیس تهران)
تهران, شهر رى
تهران ـ شهر ری ـ ضلع جنوبی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ـ دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران