لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

حل مسائلي دربتون1 ومصالح اجرايي كتابهاي آقايان طاحونى-بيرجانسون-كي نيا

نام کتابخانهكتابخانه عمومی حضرت مهدی (عج)
پديدآورنده

محمد علي سعيديان

موضوع

سازه هاي بتنى-طرح ومحاسبه-مسائل تمرينها وغيرهعالي سازه هاي بتنى-طرح ومحاسبه-راهنماي آموزشيعالى

شماره رديف8988
کد عنوان8988
سرشناسه فارسيسعيديان, محمد على,-1355
محل انتشارتهران
ناشرادبستان, جهان نو
تاريخ نشر1387
یادداشتهاكتاب حاضر حل المسائل كتابهاي طراحي سازه هاي بتن مسلح نوشته طاحونى, مقاومت مصالح اثر بيرجانسون,آناليز وطراحي سازه هاي بتن آرمه اثر امير مسعود كي نيا است،
ساير شناسه افزوده در مستند عنوانطاحونى, شاپور,-1324 ،طراحي سازه هاي بتن مسلح جانسون,الوود راسل,-1915 م،مقاومت مصالح كي نيا, امير مسعود، آناليز وطراحي سازه هاي بتن آرمه
رده بندي ديويي
624 1834- س576ح
برساخت240ص،مصور
نوع مدرکكتاب
زبان مدرکفارسى


دارالحدیث