لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

حقوق تجارت "كاربردی": برای دانشجویان رشته های اقتصاد، بازرگانی، حسابداری...

نام کتابخانهكتابخانه پژوهشكده بیمه (وابسته به بیمه مركزی)
پديدآورنده

تالیف علیرضا راشدی اشرفی

موضوع

قانون تجارت - ایران

شماره رديف90
شماره مدرک۵۷
سرشناسه فارسيراشدی اشرفی، علیرضا
محل انتشارتهران = شركت چاپ و نشر بازرگانی = ۱۳۸۶
صفحه۱۷۴ ص .: جدول، نمونه، نمودار
کتابنامهكتابنامه : ص . ۱۲۴
شناسه هاقانون تجارت = شركت چاپ و نشر بازرگانی = عنوان
رده بندي کنگره
K،۱۰۰۵/۳،/ر۲ح۷،۱۳۸۶
فهرست نويسيادبی = 1387/06/26
کتاب مرجعخ


دارالحدیث