نام كتابخانه دانشگاه تهران (پرديس قم)
نام مسئول رسول محمدى
تاريخ تاسيس 1349
تعداد مدارک موجود 35,324
تاريخ آخرين بروز رساني   1392/11/14
رایانامه pardislib@gmail.com
وبگاه farabi.ut.ac.ir
تخصص(ها) الهيات، زبان و ادبيات عربى، فلسفه، حقوق و مديريت
انواع مدارک موجود كتاب، پاياي نامه، آرشيو مجلات
نام استان قم
نام شهر قم
نشانی قم مقدسه - بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) - پرديس فارابی دانشگاه تهران.
شماره تلفن 025-36166323
توضيحات ديگر


دارالحدیث