لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

مختارالصحاح

نام کتابخانهكتابخانه مركزي دانشگاه شهركرد
پديدآورنده

زین الدین محمد بن ابی بكر بن عبدالقادر الرازی

موضوع

زبان عربی - واژه نامه ها

شماره رديف24924
شماره مدرک۲۸۲۰۷
سرشناسه فارسيزین الدین رازی، محمد بن ابوبكر
غيرهتحقیق : احمد ابراهیم زهوه
محل انتشاربیروت = دارالكتاب العربی = ۱۴۲۵ = ۲۰۰۴
صفحه۳۵۹ ص .
کتابنامهكتابنامه
شناسه هازهوه، احمد ابراهیم = محقق
رده بندي کنگره
PJA،۲۰۰۷،/ز۹م۳
فهرست نويسي1385/09/01


دارالحدیث