لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

A reader's guide to practical english literary analysis = novel, drama,poetry

نام کتابخانهكتابخانه مركزي دانشگاه شهركرد
پديدآورنده

Kian Pishkar, Noshin Nasery

موضوع

English literature-history

شماره رديف31112
شماره مدرک9182 = 9649130002
سرشناسه لاتينPishkar, Kian
محل انتشارJieroft = Islamic azad univesity ,jieroft branch = 2007
صفحه779p.
شناسه هاEnglish literature-poetry = Nasery, Noshin = Title
رده بندي کنگره
PR,83,.P5,2007
فهرست نويسي1387/04/04


دارالحدیث