لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

دامپروری عمومی

نام کتابخانهكتابخانه دانشگاه پيام نور اصفهان
پديدآورنده

میرجمال جلالی زنوز

موضوع

دامپروری

شماره رديف8120
شماره مدرک۸۱۲۱ = 964-8725-34-9 = ۲۶۴۵۱ = 0 = 1386/12/23 = فارسی = غیرمرجع = 000 = عنوان
سرشناسه فارسيجلالی زنوز، میرجمال = ۱۳۳۴ -
محل انتشارزنجان = نیكان كتاب = ۱۳۸۴
صفحه۳۱۴ ص .: مصور
کتابنامهكتابنامه : ص . ۳۰۷ - ۳۱۱
رده بندي کنگره
SF۶۱/ ج۸د۲
رده بندي ديويي
۶۳۶
فهرست نويسيكیانی = 1388/06/08
ISBN964-8725-34-9


دارالحدیث