لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

درآمدي برفلسفه اخلاق ازديدگاه متفكران مسلمان معاصر ايران

نام کتابخانهكتابخانه عمومي هريس
پديدآورنده

مسعوداميد

موضوع

اخلاق فلسفه اخلاق فلسفه مقاله هاوخطابه ها

شماره رديف7077
کد عنوان7077
سرشناسه فارسياميد,مسعود
محل انتشارتبريز
ناشرموسسه تحقيقات علوم انسانى
تاريخ نشر1381
یادداشتهاكتابنامه :ص364 $369
ساير شناسه افزوده در مستند عنواندانشگاه تبريز,موسسه تحقيقات علوم اسلاميوانسانى
رده بندي ديويي
170 الف796د
برساخت369ص
نوع مدرکكتاب
زبان مدرکفارسى


دارالحدیث