لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

حقوق معماری

نام کتابخانهسازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پديدآورنده

نگارش شیرین عبادی

موضوع

شماره ردیف24977
شابکبها:۳۵۰۰ریال
شماره کتابشناسی ملیIR،‭م۷۱-۱۳۹۵
داده های کلی پردازش20060717 per 50
زبان اثرper
کشور محل نشر یا تولیدIR
عنوان و نام پديدآور[كتاب]
وضعیت نشر و پخش و غیرهتهران،: روشنگران،۱۳۷۱.
مشخصات ظاهری۳۷۴ ص .،جدول،نمودار
فروست(حقوق حرفه و فن
محدوده خاص منابع : ویژگیهای منابع الکترونیکی‬۳)
یادداشتهای مربوط به ویراست و تاریخچه کتابشناختی اثرپشت جلد به انگلیسی :Shirin Ebadi, Architectural Rights‬.
نام جغرافیایی به منزله موضوعnli،معماری - قوانین و مقررات - ایران،1
رده بندی کنگره۳۴۴/۵۵،‭۳ .ج ح۴
سایر رده بندی هاKMH
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر )عبادی،شیرین،- ۱۳۲۶
مرکز ISSNIR،كتابخانه ملی ایران
شماره تماس نویسندهفهرستنویسی قبلی
نوع مستندBF،1
سطح توصیف سندY


دارالحدیث