لطفا چند لحظه صبر نماییدعنوان

مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی

نام کتابخانهكتابخانه و مركز اسناد دانشگاه كردستان
پديدآورنده

عباسلو، بختیار

موضوع

رانندگی - ایران - مسٶولیت ناشی از حوادث = رانندگی - مسٶولیت ناشی از حوادث = رانندگی - ایران - حوادث = رانندگی - حوادث = جرایم ترافیك - ایران

شماره رديف35711
مابقي فيلدها{117} = {19} = {159}خریداری
شماره ثبت۸۰۲۴۴
عنوان قرارداديایران . قوانین و احكام
شرح پديدآورنگارش بختیار عباسلو
ناشرمیزان
محل نشرتهران
سال نشر۱۳۸۷ = ۹۷۸-۹۶۴-۵۱۱-۰۷۶-۳
رده کنگره
KHM ۸۴۹ /ع۲م۵
شماره ديويي
۳۴۶/۵۵۰۳۲۲
زبانrep
فروستنشر میزان ، ۷۷۲
يادداشتشابك : ۳۳۰۰۰ ریال (چاپ اول) ؛ ۳-۰۷۶-۵۱۱-۹۶۴-،۹۷۸ = پشت جلد به انگلیسی : tnedicca ciffart mrof ytilibail liviC .olsabbA .B. = كتابنامه ص . ۲۱۵][ - ۲۲۳ ؛ همچنین به صورت زیرنویس .
مشخصات ظاهري۲۲۳ ص .
سال۱۳۸۷
نسخه۱
محل نگهداريكتابخانه مركزی


دارالحدیث