فـهـرسـت الـفـبـایـی

فهرست منابع بر اساس حروف الفبا

فهرست الفبایی، شامل فهرست منابع موجود در یک کتابخانه، بر اساس ترتیب حروف الفبای عناوين آنها در کتابخانه است.

امـکـانـات

امکان پیمایش بین صفحات
امکان مشاهده اطلاعات تفصیلی منابع
امکان مشاهده منيع در قفسه مجازی

نحوه استفاده از فهرست الفبایی

فـهـرسـت الـفـبـایـی
فـهـرسـت الـفـبـایـی
فـهـرسـت الـفـبـایـی
فـهـرسـت الـفـبـایـی