فـهـرسـت الـفـبـایـی

فهرست منابع بر اساس حروف الفبا

فهرست الفبایی، شامل فهرست منابع موجود در یک کتابخانه، بر اساس ترتیب حروف الفبای عناوين آنها در کتابخانه است.

امـکـانـات

امکان پیمایش بین صفحات
امکان مشاهده اطلاعات تفصیلی منابع
امکان مشاهده منيع در قفسه مجازی

نحوه استفاده از فهرست الفبایی

نحوه ورود به فهرست الفبایی
قفسه مجازی
قفسه مجازی
قفسه مجازی